.

Regulaminy


Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminami imprezy MotoXtreme 9

Informujemy, że w dniu zawodów, będzie obecny lekarz medycyny sportowej. 
Regulamin uzupełniający
II Rundy Mistrzostw Okręgu Warszawskiego
MOTOXTREME
w Motocrossie
09.10.2016 r.

I. Organizator:
Klub Motorowy X Racing Lesznowola
Tel. 502-289-440

II. Założenia.
Zawody MOTOXTREME o Puchar Wójta Gminy Lesznowola organizowane są na zlecenie
OKSM. Mają na celu podniesienie umiejętności jazdy zawodników i amatorów sportów
terenowych. W zawodach mogą brać udział zawodnicy sportu motocyklowego z licencją A, B
lub C oraz uczestnicy bez licencji.

III. Miejsce zawodów.
Mysiadło k/Warszawy
ul. Osiedlowa

IV. Zasady rozgrywania zawodów.
Wyścigi motocrossowe odbywają się wg załączonego harmonogramu czasowego zawodów.
Start będzie się odbywał z maszyny startowej. Koniec wyścigu jest sygnalizowany przez
sędziego mety po upływie czasu podanego w niniejszym regulaminie dla danej kategorii.
Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie zapisu ilości pokonanych okrążeń trasy stosownie
do kolejności przekraczania linii mety. Klasyfikuje się tych zawodników, którzy zaliczą
minimum l okrążenie trasy zgodnie punktowaniem
miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
punkty 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

V. Nagrody:
W każdej klasie puchary do trzeciego miejsca.
W klasie OPEN A organizator przewidział nagrody finansowe :
I miejsce – 1000zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce -500 zł
IV miejsce – 300 zł
V miejsce – 200 zł
Nagrody w pełnych kwotach zostaną wypłacone jeśli w klasie OPEN A zapisanych zostanie min 10
zawodników, w przypadku mniejszej ilości zawodników nagrody zostaną pomniejszone o 50 %

VI. Osoby urzędowe.
Sędzia zawodów – Pleskot Andrzej licencja nr P 198/15
Dyrektor zawodów –Marian Dąbrowski licencja nr P 046/13
Komisarz ochrony środowiska – Krzysztof Pleskot licencja nr M285/2016
Kierownik biura – Sylwia Kozłowska
Kierownik trasy – Tomasz Dymitrowicz
Kierownik chronometrażu – Firma Gross
Kier. komisji technicznej – Tomasz Kałaska
Kierownik Start- Meta – Tomasz Leoniuk

VII. Zgłoszenia.
Zgłoszenia internetowe do dnia 08-10-2016 lub na oryginalnych drukach zgłoszenia, w biurze
zawodów na jedną godzinę przed startem pierwszej klasy

VIII. Dopuszczenie zawodników do startu.
Zawodnicy licencjonowani.
Zawodnicy posiadający licencję A,B lub C PZM są uprawnieni do startu po okazaniu
aktualnego badania stanu zdrowia przez lekarza medycyny sportowej oraz opłaceniu w
biurze zawodów stosownego wpisowego
Zawodnicy małoletni.
Zawodnicy posiadający licencję PZM są uprawnieni do startu po okazaniu aktualnego badania
stanu zdrowia przez lekarza medycyny sportowej, przedstawienia zgody prawnego opiekuna
oraz opłaceniu w biurze zawodów stosownego wpisowego
Uczestnicy nie posiadający licencji PZM.
Organizator dopuszcza do startu uczestników pełnoletnich nie posiadających licencji PZM,
pod warunkiem przedstawienia w biurze zawodów oświadczenia o stanie zdrowia, opłaceniu
wpisowego i ubezpieczenia oraz odbytego szkolenia, które zostanie przeprowadzone w dniu
zawodów przez sędziego zawodów po odprawie.

IX. Wpisowe.
Wpisowe na zawody 150 zł – płatne w dniu zawodów w Biurze Zawodów. W klasie MX 65
MX85 oraz Kobiety wpisowe wynosi 100 zł. Przy zgłoszeniach internetowych wpisowe na
Wpisowe dla uczestnika wynosi 150 zł + ubezpieczenie NW 30 (możliwość wykupienia
polisy na miejscu zapewni organizator

X. Biuro zawodów.
Biuro zawodów czynne:
09.10.2016 w godz. od 8:00 - do końca zawodów
W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:
- dowód tożsamości lub zgodę rodzica w przypadku nie ukończenia 18 lat.
- aktualne badanie lekarskie
- odpowiednią ważną licencję w przypadku jej posiadania
- potwierdzenie wpłaty wpisowego.
Zawodnicy nie posiadający licencji startujący w klasie amator, zobowiązani są do podpisania
oświadczenia o stanie zdrowia oraz do wykupienia polisy NW ( możliwość wykupienia na
miejscu )

XI. Tor crossowy.
Długości ok 1150 m, szer, 6-10 m o nawierzchni gliniastej.

XII. Odbiór trasy.
Sędziego zawodów o godz. 9:00

XII. Odbiór techniczny:
Odbiory techniczne zostaną przeprowadzone, zgodnie z RSM
w godz 8:00 - 9:30.

XIV. Odprawa i szkolenie
Kierowników ekip i zawodników w parku maszyn godz. 9:30.
Szkolenie uczestników klasy Amator godz. 9:40

XV. Park maszyn.
Zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie toru motocrossowego. Mycie motocykli w parku
maszyn jest zabronione.
W parku maszyn obowiązują maty środowiskowe pod motocykle i quady.
Za brak maty środowiskowej kara - 200zł (płatne w biurze zawodów).
W przypadku nie opłacenia kary, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów.

XVI. Wyposażenie zawodnika.
Zawodnicy muszą być wyposażeni zgodnie z RSM pkt. 04.65 i 04.67. Numery startowe
uzgodnione zostaną w biurze zawodów. Dopuszcza się dowolne motocykle odpowiadające
normom przewidzianym w RSM. Ogumienie dowolne - motocrossowe lub enduro.
Obowiązuje kask z aktualną homologacją.

XVII. Klasy biorące udział w zawodach.
1. MX 65 – wiek od 8 do 12 lat – motocykl do 65cc 2T koła max. 12-14” lic. A,B
2. MX 85 – wiek od 10 do 15 lat – motocykl do 85 cc 2T i 125 4T koła od 14-19” Lic. A,B,C
3. Junior – wiek od 14 do 18 lat – motocykl 2T poj. Od 100 do 125 cc, 4T od 175 do 250cc
4. Open B– licencje B - wiek od 14 lat - motocykl klasy Junior j.w.
Wiek od 16 lat – motocykl 2T do 500cc, 4T do 450 cc
5. Open C– licencje C - wiek od 18 lat - motocykl dowolny
5. Amator - uczestnicy pełnoletni bez licencji- motocykl dowolny
6. Kobiety – licencja A, B, C – wiek od 14 lat - motocykl 2T i 4T do 250cc
7. Licencja A - zawodnicy z licencją A wiek od 14 lat - motocykl dowolny
8. Masters – zawodnicy z licencją A, B i C, wiek urodzenia 1976 i starsi – motocykl dowolny
8. Quad - zawodnicy z licencją A,B lub C, wiek od 14 lat - pojazd Quad
Zawodnik powyżej 17 lat licencja A,B,C quad 2T lub 4T do 750 cc
Zawodnik od 14-17 lat licencja A,B,C quad 2T lub 4T do 450 cc
Klasę stanowi minimum 5 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników w danej
klasie, nastąpi połączenie klas w górę. W klasyfikacji końcowej punkty zawodnikowi będą
liczone za zajęte miejsce w klasie do której się zawodnik zgłosił.

XVIII. Trening i kwalifikacje.
W niedzielę 09.10.2016 treningi są obowiązkowe i będą przeprowadzone w następującej
kolejności, klasa: MX65, MX85, Junior, Amator-Kobiety, Open B-C, Licencja A, Quad
Trening w każdej klasie po 10 min w dniu zawodów. Klasy można łączyć.
Najlepszy czas okrążenia sesji treningowej danego zawodnika, uznawany jest jako okrążenie
kwalifikacyjne, decydujące o kolejności na maszynie startowej podczas biegów finałowych.

XIX. Start.
Zawodnicy są zobowiązani do stawienia się w STREFIE OCZEKIWANIA na 10 minut przed
startem. W STREFIE OCZEKIWANIA może przebywać tylko zawodnik, mechanik i osoby
funkcyjne.
Sędzia startu decyduje o kolejności wyjazdu zawodników ze STREFY OCZEKIWANIA na
POLE STARTOWE, gdzie zawodnikowi może towarzyszyć tylko mechanik. Start do
pierwszego biegu wg załączonego harmonogramu czasowego wyścigów. W zawodach
motocross zawodnicy do pierwszego biegu wjeżdzają na maszynę startową wg kolejności
czasów uzyskanych podczas kwalifikacji wg zasady: zawodnik z najlepszym czasem w swojej
klasie, wybiera miejsce na maszynie. Obowiązuje podział na klasy.
Czas trwania poszczególnych biegów.
1. MX65, - 10 min + 2 okrążenia
2. MX85 + Kobiety - 10 min + 2 okrążenia
3. Amator –10 min + 2 okrążenia
2. Junior – 15 min + 2 okrążenia
4. Open B-C – 15 min + 2 okrążenia
5. Licencja A, Masters - 15 min + 2 okrążenia
6. Quad – 10 min + 2 okrążenia
Ostateczna kolejność treningów i startów zostanie ustalona i ogłoszona na tablicy ogłoszeń po
zweryfikowaniu ilości uczestników zawodów w poszczególnych klasach

XX. Wyniki.
Wyniki nieoficjalne 10 min. po każdym biegu, oficjalne 30 min po wywieszeniu
nieoficjalnych wyników (tablica ogłoszeń znajdująca się przy biurze zawodów).

XXI. Protesty.
Zgłoszenia protestów zgodnie z RSM pkt. 11.6. Protesty składa się na piśmie na ręce
Dyrektora zawodów w czasie 30 minut od zaistniałego faktu lub czasu wywieszenia wyników
nieoficjalnych. Kaucja za protest wynosi 300 zł (płatne w biurze zawodów). Jeżeli protest
zostanie uznany kaucja zostaje zwrócona protestującemu. Jeżeli natomiast protest nie zostanie
uznany kaucja przechodzi na rzecz organizatora.

XXII. Ubezpieczenia.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Zawodnicy ubezpieczenie NNW
muszą wykupić we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i
szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane
bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XXIII. Postanowienia końcowe.
We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy RSM oraz komunikaty GKSM.
Dyrektor zawodów – Marian Dąbrowski

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych